การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

 
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

000000การเคลื่อนไหวของพืชแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ

0000001. การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเจริญเติบโต แบ่งออกเป็นสองพวกคือ

0000000000001.1) การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Autonomic Movement)เป็นการเคลื่อนไหวของพืชอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าภายใน คือ Plant Hormone หรือ Auxin ไดแก่ Iaa (Idole Acetic Acid) สร้างจากบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชที่ยอดอ่อนและราก ทำให้กลุ่มเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงขยายตัวยืดยาวออกไป ได้แก่ Nutation และ Spiral Movement

 

 

000000000000Nutation เป็นการเคลื่อนไหวแบบที่มีปลายยอดเอนหรือแกว่งไปมา เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นทีละน้อย

 000000000000Spiral Movement เป็นแบบที่มีปลายยอดค่อยๆ บิดเป็นเกลียวขึ้นไป เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้น เพื่อที่จะพันหลักหรือต้นไม้อื่น เรียกว่า Twining เช่น การพันหลักของลำต้นถั่ว การเคลื่อนไหวอัตโนมัตินี้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป เช่น เวลากลางวันหรือกลางคืนแสงมากหรือน้อย ลำต้นก็จะงอกเอนบิดไปช้าๆ เช่นนั้นเรื่อยไป เหตที่มันเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เป็นเพราะเซลล์ในบริเวณของการยืดตัวในลำต้นมีการยืดตัวหรือเติบโตไม่เท่ากัน สิ่งเร้าภายในที่มากระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ก็คือ ฮอร์โมนพืชประเภท Auxin
0000000000001.2) การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก (Paratonic, Stimulus Movement)เป็นการเคลื่อนไหวโดยสิ่งเร้าภายนอกไปกระตุ้น Auxin แล้ว Auxin จึงกระตุ้นให้พืชเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่ง000000000000แบ่งออกเป็นสองแบบคือ Nasty หรือ Nastic Movement เป็นการเคลื่อนไหวโดยมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า มีหลายชนิดด้วยกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งเร้าคือ Photonasty มีแสงเป็นสิ่งเร้า Thermonasty มีอุณหภูมิเป็นสิ่งเร้า Photonasty ได้แก่ การหุบ การบานของดอก เช่น ดอกบัวมักหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวัน แต่ดอกกระบองเพชร จะบานในตอนกลางคืน และหุบในตอนกลางวัน การที่ดอกไม้บานหรือหุบนั้น มักเนื่องมาจากกลุ่มเซลล์ด้านในและด้านนอก มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน การบานของดอกไม้เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านในของกลีบดอกขยายขนาดมากกว่าด้านนอก ซึ่งเรียกว่า Epinasty ส่วนการหุบที่เกิดจากเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของกลีบดอกขยายขนาดมากกว่าด้านใน เรียกว่า Hyponasty

 

000000000000Thermonasty ได้แก่ การบานของดอกบัวสวรรค์ หรือ หัวบัวจีน (Crocus) และทิวลิป เมื่อได้รับอุณหภูมิสูง โดยที่อุณหภูมินั้นไปชักนำให้ด้านบนของกลีบดอกมีการเจริญเติบโตยืดตัวมากกว่าด้านล่าง และดอกจะหุบเมื่ออุณหภูมิลดลงTropism หรือ Tropic Movement หรือ Movement Of Orientation เป็นการเคลื่อนไหวของพืชโดยมีทิศทางเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า การเคลื่อนไหวแบบนี้จะทำให้ส่วนของพืชได้เข้าหาหรือหนีสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ถ้าโค้งเข้าหาก็เป็น Positive Tropism แต่ถ้าโค้งหนีจะเป็น Negative Tropism จำแนกออกเป็นชนิดต่างๆ ตามชนิดของสิ่งเร้า คือ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: